top of page

Verksamheten

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet. Våra förskolor vilar på en demokratisk grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Våra mål

Inom vår förskola ska alla barn och vuxna känna att vi har en trygg och lärorik miljö som lockar till aktivitet. Vår förskola ska lägga grunden för ett livslångt lärande, det gör vi genom vårt förhållningssätt gentemot barnen och med hjälp av vårt Montessori materiel. Inom vår förskola ser vi till varje barns möjlighet att utvecklas utefter sin förmåga och barngruppens förmåga att kunna samarbeta. Vår förskola tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla, empati och att deras omtanke om andra utvecklas. Detta sker med hjälp av våra duktiga pedagoger som är goda förebilder för barnen och som dagligen arbetar för att vår förskola ska vara en plats där:

 • Barnen ska känna sig trygga i vår miljö

 • Vår förskola ska vara en rolig och lärorik plats där vi som pedagoger bemöter varje barn på dennes utvecklingsnivå.

 • Vi stärker barnens självförtroende och tillit

 • Man har ett trevligt språk mot varandra

 • Man tar tillvara barnens nyfikenhet att vilja lära

 • Man vågar visa vem man är, jag duger som jag är.

 • Man vågar säga nej/ja

 • Man respekterar varandra oavsett bakgrund

 • Barnen lär sig att lyssna på kompisar/vuxna

 • Man tar ansvar för sina handlingar

 • Man stör inte sina kompisar i lek och lärande

 • Man har ett trevlig bemötande mot kompisar, fröknar och besökare.

 • Man lär sig att vara rädd om sin närmiljö

 • Vi dokumenterar, observerar och utvärderar både det enskilda barnet och gruppen.

Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken bygger på barnens egna utveckling där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara.  Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna. Målet för aktiviteterna i montessoriförskolan är att lägga grunden till egenvärde och självtillit.  Dessutom skall varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Grunden till Maria Montessoris filosofi ligger i att hon antog att barnet bär på en inre drivkraft att bygga upp sig själv i en miljö av frihet och kärlek. Maria Montessori ansåg att barnet spontant försöker utveckla sig själv. För att förklara barnets självuppbyggande förmåga antog Maria Montessori att människan inom sig, redan före födseln, har ett mönster för sin psykiska utveckling. Det vill säga en förutbestämd plan för barnets utveckling.

Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse.

Montessorimaterial

För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet t ex ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg.
I ett Montessorirum finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det. Sedan använder äldre barn samma material för intellektuell förståelse. De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se, att de lyckats med en uppgift.

I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Att ge den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse.
Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift.

Frihet

Barnet ska ha frihet att bli den han eller hon är menad att bli, det ska själv få välja och utvecklas fritt. Det är bara när barnet får vara i frihet som han eller hon visar sitt sanna jag, sin personlighet och sina intressen. Därför är det betydelsefullt att pedagogen respekterar barnet och att barnet fritt får välja sysselsättning. Pedagogen låter därför barnen leka ostört och hjälper bara till när det behövs. Barnen får hålla på så länge de önskar med en aktivitet. Det är inom tydliga ramar och med rummets struktur som friheten utövas.

Trygghet

Förskolan ska vara trygg för barn, föräldrar och pedagoger. Detta återspeglas i förskolans arbetssätt och organisation. Varje dag har en likartad struktur och var sak har sin plats, vilket gör förskolan lättbegriplig och förutsägbar. Montessoripedagogiken är verksamhetens röda tråd och garanterar en kontinuitet, även vid ett eventuellt personalbyte. Våra pedagoger är närvarande och engagerade. För att alla barn ska våga utforska och erövra ny kunskap är det mycket viktigt med en lugn, stressfri och trygg miljö. En trygg och lugn miljö gör att barnet kan växa upp till mogna och trygga vuxna.

Respekt

Hela montessoripedagogiken genomsyras av respekt för det lilla barnet. Barnet är det viktigaste i pedagogiken, allt som görs på förskolan tjänar till att stödja barnens naturliga förmågor. Förskolan ska ge barnet stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en lärande och skapande individ.

 

Vi verkar för respekt för barnen, föräldrarna, pedagogerna och den gemensamma miljön. Genom att ta hand om miljön tillsammans kan barnen lära sig att ta ett allt större ansvar för sin omvärld. Barn behöver behandlas med respekt och speglas av sin omgivning. Det innebär att de blir lyssnade på och att deras känslouttryck blir bemötta på ett tillfredsställande sätt. Detta synsätt ska även praktiseras mellan de vuxna.  Vi är barnens förebilder.

Medmänsklighet

Vi uppmuntrar barnen att stärka medkänslan och inlevelsen för andra människors situation. Ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Vi vill skapa grunden för medmänsklighet genom att utveckla barnens empati, solidaritet och tolerans. Grunden för dessa egenskaper är den egna självkänslan. Ett barn som känner sig bekräftat av andra och är trygg med sig själv och sin omgivning kommer självmant att utveckla och visa medmänsklighet. Pedagogernas förhållningssätt utgör en viktig förebild. Med kulturell mångfald ger vi barnen möjligheter att respektera varje människa oavsett bakgrund. Detta gäller naturligtvis pedagogerna också. På varje förskola arbetar vi ständigt med uppdatering av våra likabehandlingsplaner

Likabehandling

På våra förskolor har vi som värdegrund att alla barn är lika och ska behandlas med respekt, tolerans, förståelse och värme. Det är ett mål vi konstant strävar efter. Därför har vi en noll tolerans policy mot alla former av mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling mot och mellan barn och personal. För att främja en gemenskap på våra förskolor, fri från mobbning, diskriminering och kränkningar så arbetar utifrån en likabehandlingsplan.

Läroplan
 • Varje barn ska mötas med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet.

 • Varje barn ska få utveckla självständighet och kompetens.

 • Varje barn ska få lära sig att ta ansvar och stå för sina handlingar.

 • Varje barn ska med hjälp av lek, nyfikenhet och lärande utveckla sig själv.

 • Vi ska verka för att få föräldrar att känna sig delaktiga i vårt arbete.

 • Vi ska tillgodose varje barns enskilt behov.

Dans & Rörelse

På våra förskolor ser vi till att engagera barnen i många roliga aktiviteter för hjärta, hjärna och kroppen. Vi dansar för att få utlopp för vårt inneboende rörelsebehov. Vi springer ute på gården, har gymnastik till musik, går på promenader, m.m.​

Musik

Varje dag samlas vi och sjunger tillsammans. Vi använder rim och ramsor, rörelselekar, dansar och dramatiserar. Ibland spelar vi med olika instrument.

Natur & Samhälle

En dag i veckan går vi ut i skogen och studerar vår omgivning. Vi klättrar, bygger kojor, tittar på djur och småkryp, samlar saker att ta med till naturbordet på förskolan. Vi tar med matsäck ,så att vi kan vara borta hela förmiddagen. Bild och form i vår ateljé: Vi testar olika tekniker med färg, lera, deg, gips, trä, tyg, m.m.

bottom of page