top of page

Klagomål & Funderingar

Respektera våra regler för att förskolan ska fungera

Rutiner för klagomålshantering i förskolan

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar era förväntningar eller som ni har synpunkter över, framför det i första hand till ert barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och dina synpunkter kvarstår, vänd dig till förskolerektor så att ni får möjlighet att agera.

Om problemet eller synpunkter kvarstår, gör ni ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett.

Den ifyllda blanketten (se nedan) skickas till info@gitarrenmontessori.com

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskole rektor ge svar på klagomålet/synpunkten. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för att handlägga. Behövs mer än 10 arbetsdagar meddelas ni orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Ni får veta vilka åtgärder som vidtagits.

I sista hand kan allmänna synpunkter och klagomål lämnas skriftligen:

Blanketten mejlas till myndighetsenheten på förskoleavdelningen på adress 

anmalan@edu.stockholm.se 

eller postas till: 

Förskoleavdelningen, Box 22049, 104 22 Stockholm.

Klagomålsblankett

Tack för din feedback!

Förebyggande arbete:
För att undvika klagomål och missförstånd gör vi följande:
 • Vi ger tydlig information till alla som berörs av vår verksamhet, d.v.s. barn, vårdnadshavare, etc. 

 • Denna rutin finns på vår hemsida, tillgänglig för vårdnadshavare såväl som medarbetare.

 • Vi agerar med inställningen av att vi skall förhålla oss objektiva till det som inträffat, och försöker analysera hur det vi gör kan uppfattas av utomstående eller genom andrahandsinformation.

 • Om vi misstänker att en situation kan tolkas negativt eller missförstås väntar vi inte på en reaktion utan kontaktar själva de som berörs. 

 • Vi värnar om ett gott klimat, med öppenhet och goda samtal. 

 • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. 

 • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till Förskolerektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. 

 • Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 • Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas,

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till någon av adresserna nedan, eller formuläret ovan.

info@pyramidenmontessori.com

info@planetenmontessori.com

info@gitarrenmontessori.com

Information om våra rutiner

Vårdnadshavare informeras om rutinerna för hantering av klagomål, vid första föräldramötet och i samband med inskolningen. 

Rutinerna finns dessutom tillgängliga på vår hemsida för vårdnadshavare med barn i våra verksamheter.

Vad är ett klagomål?

Var och en inom våra förskolor som har kontakt med barn och vårdnadshavare måste ständigt ställa sig frågan om åsikter som framförs kan definieras som klagomål. 

 

Några saker som kännetecknar att en åsikt ska hanteras som ett klagomål är 

 • Åsikten som framförs skulle kunna leda till en längre process (ytterligare klagomål, negativ ryktesspridning, anmälan till Skolinspektionen eller andra myndigheter). 

 • Åsikten kan inte bemötas direkt utan någon form av åtgärder och/eller vidare kontakter krävs. 

 • Åsikten har framförts tidigare (inte nödvändigtvis av samma person). 

Så tar vi emot åsikter från Föräldrar
 • Genom vår mejl och hemsida, muntligt, kan vårdnadshavare lämna åsikter (positiv feedback, förslag, klagomål) på vår verksamhet. 

 • De klagomål som vi tar emot skickas till ledning, för sammanställning, analys och eventuell åtgärd. 

 • Det går även bra att framföra sitt klagomål, eller sina synpunkter per post, som då skickas till: suzanadriess@hotmail.com

Så agerar vi när ett klagomål inkommer
 1. Alla klagomål som inte framförs i realtid (d.v.s. genom ett personligt möte eller telefonsamtal) bemöts inom 24 timmar. 

 2. I första hand bemöts de i realtid och endast i undantagsfall bemöts de skriftligt. Det första bemötandet måste inte innehålla en lösning på problemet, utan det viktigaste är att låta den som vill klaga framföra sin åsikt och att vi lyssnar. 

 3.  Om vidare kontakt eller åtgärder krävs för att ärendet ska kunna redas ut avslutas samtalet med att man beslutar om vem som tar ny kontakt och när.

 4.  Om ett klagomål gäller den person som tar emot klagomålet agerar han/hon i första hand som en objektiv representant för förseskolan och delger sin chef att klagomålet inkommit.

 5.  Klagomål som kräver mer kontakt än ett enstaka samtal rapporteras till chef. 

 6.  Ett klagomål avslutas med att skolans representant fråga om den som klagat anser att ärendet är avklarat. 

 7. Ärenden angående klagomål ska normalt vara utagerade inom en vecka. 

 8.  Den som mottagit och hanterat klagomålet ser till att informera alla berörda förskolan om hur klagomålet hanterats. 

 9. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 10.  Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas.

 11. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen. 

 12.  Vid grövre klagomål, där t.ex. lagbrott kan misstänkas.

bottom of page